Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Środzie Śląskiej
  WSO
 

Stan prawny na dzień 01.09.2008

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania.

 

 

§1

Ocenianie wewnątrzszkolne

 

1)     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)     określenie stopnia poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową
i programy nauczania,

b)     informowanie uczniów o osiągniętym poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,

c)     motywowanie uczniów do dalszej pracy,

d)     pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju,

e)     informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o rozwoju ucznia
i pojawiających się trudnościach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

f)      umożliwienie nauczycielowi wprowadzenie zmian poprawiających organizację i metody pracy dydaktycznej i wychowawczej,

g)     promowanie szczególnych osiągnięć ucznia i klasy,

h)     przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej i końcowej .

 

2)     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)     określanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz dokładne informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

b)     ocenianie zachowania uczniów zgodnie ze skalą i kryteriami określonymi
w regulaminie,

c)     ocenianie stopnia postępu w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową i programem nauczania,

d)     ustalanie ocen śródrocznych i końcowych  z  obowiązkowych  i  dodatko- wych  zajęć  edukacyjnych  oraz tryb i warunki ich poprawiania,

e)     ustalenie  kryteriów  oceniania  zachowania,

f)      przeprowadzenie  egzaminów  klasyfikacyjnych,

g)     ustalenie  warunków  i  sposobu  uzyskania  wyższych  niż  przewidy-          wane śródrocznych i rocznych ocen  klasyfikacyjnych  oraz  oceny                 z  zachowania.

 

3)     Zasady ogólne

a)     Wszystkie oceny są jawne.

b)     Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się
z poprawionymi zadaniami i pracami kontrolnymi na zasadach określonych przez nauczyciela.

c)     Na prośbę uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) oraz wychowawcy klasy nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę.

d)     Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zarówno  publicznej  jak                   i  niepublicznej,  innej poradni specjalistycznej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności            w uczeniu się, ograniczające możliwości sprostania wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programów nauczania.

e)     Oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki (plastyki, muzyki) muszą odzwierciedlać przede wszystkim wysiłek wkładany przez uczniów
w opanowanie tych przedmiotów niezależnie od uzdolnień i predyspozycji.

f)      Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

g)     Dyrektor  szkoły,  na  wniosek  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  oraz  na  podstawie  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno – pedagogicznej,             w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  albo  niepublicznej  poradni  psychologiczno – pedagogicznej,  w  tym  niepublicznej  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową  z  nauki  drugiego  języka  obcego.  Zwolnienie  może  dotyczyć  części  lub  całego  okresu  kształcenia  w  danym  typie  szkoły.

h)     Udział ucznia we wszystkich zajęciach nieobowiązkowych wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów, a rezygnacja z nich może nastąpić                 z końcem roku szkolnego.

i)       W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  zwolnienie  z  nauki  drugiego  języka  obcego  może  nastąpić  na  podstawie  tego  orzeczenia.  W  przy- padku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  języka  obcego  w  dokumenta- cji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”.

j)       Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  zajęć  z  wychowania  fizycznego,  informatyki  oraz  technologii  informacyjnej  na  podstawie  opinii  o  ogra- liczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w  tych  zajęciach,  wydanej  przez  lekarza,  oraz  na  czas  określony  w  tej  opinii.  W  przy- padku  zwolnienia  ucznia  z  tych  zajęć  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  wpisuje  się  „zwolniony”.

 

§ 2

Ocenianie  w klasach I – III

 

1)     Nauczyciele klas I - III prowadzą arkusz obserwacji, w którym odnotowują co miesiąc osiągnięcia edukacyjne, wykorzystując skalę określoną w załączniku nr1.

2)     Ocena śródroczna i roczna w klasach I - III jest oceną opisową. Śródroczna i roczna ocena opisowa jest także informacją dla rodziców o wszystkich przejawach aktywności i postępach ucznia.

3)     Ocena z religii jest wyrażona stopniem według skali:  6, 5, 4, 3, 2, 1

Dozwolony jest także zapis:  -6, +5, -5, +4, -4, +3, -3, +2, -2, +1

4)     Ocena z języka obcego ma charakter opisowy, a na świadectwie obowiązuje zapis: „ Brał udział w zajęciach języka obcego w wymiarze 2 godzin tygodniowo” lub „ Nie brał udziału w zajęciach języka obcego.”

 

 

 

 

 

§ 3

Ocenianie  w klasach IV – VI

 

1)     Bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności jest dokonywane według poniższej skali: 6, 5, 4, 3, 2, 1

Dozwolony jest także zapis:  -6, +5, -5, +4, -4, +3, -3, +2, -2, +1

2)     Inne znaki stosowane przez nauczycieli powinny być opisane w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 4

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne

 

1)     W klasach I - III ocena klasyfikacyjna  śródroczna i na koniec roku szkolnego             z  zajęć  edukacyjnych  i  z  zachowania jest oceną opisową.

2)     W klasach I - III pozytywna ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia stanowi podstawę do jego promocji.

3)     W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I –III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,w tym poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ucznia).

4)     W klasach IV - VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a)     stopień celujący - 6

b)     stopień bardzo dobry - 5

c)     stopień dobry - 4

d)     stopień dostateczny - 3

e)     stopień dopuszczający - 2

f)      stopień niedostateczny - 1

5)     W dokumentacji przebiegu nauczania (arkuszach ocen) obowiązuje zapis stopni w ich pełnym brzmieniu, a tym samym nie wolno stosować skrótów.

6)     Na koniec roku szkolnego świadectwo z biało-czerwonym paskiem otrzymują uczniowie klas IV - VI, którzy otrzymali ze wszystkich przedmiotów średnią ocen 4,75 i powyżej oraz co najmniej bardzo  dobrą ocenę zachowania  i  nie  mają  ani  jednej  oceny  dopuszczającej.

7)     Jeśli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej i rocznej    stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć  ucznia  uniemożliwi  mu  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższe,  szkoła,  w  miarę  możliwości,  stwarza  uczniowi  szansę  uzupełnienia braków.

8)     Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  otrzymują            z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  ocenę  klasyfikacyjną. 

 

§ 5

Wymagania edukacyjne - kryteria ocen  klas  IV – VI

 

1)     Ocenę  celującą otrzymuje uczeń, który:

a)     samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

b)     twórczo łączy i kojarzy wiadomości z różnych źródeł, znacznie wykracza poza wymagania programowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

2)     Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     potrafi samodzielnie wykorzystywać różne źródła informacji,

b)     w pełnym zakresie opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,

c)     potrafi zaplanować i pokierować pracą małego zespołu uczniowskiego.

3)     Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     rozwiązuje typowe zadania i problemy,

b)     potrafi współdziałać w grupie, wnioskować, układać informacje według stopnia ważności, aktywnie podchodzi do trudnych i nietypowych zagadnień.

4)     Ocenę  dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)     rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,

b)     potrafi wyróżnić najważniejsze informacje w różnych źródłach,

c)     w sposób zadawalający przedstawia wyniki własnej pracy.

5)     Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)     rozwiązuje najprostsze zadania i opanował najprostsze umiejętności przewidziane programem nauczania,

b)     potrafi podporządkować się pracy grupowej, chce korzystać z pomocy kolegów i nauczyciela.

6)     Szczegółowe wymagania odnoszące się do poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele  uczący je.

§ 6

 

       Ocena zachowania

 

1)     Ocena zachowania jest tylko opinią o zachowaniu ucznia i nie ma żadnego wpływu na jego oceny z przedmiotów nauczania, a oceny z poszczególnych przedmiotów nie mają wpływu na ocenę zachowania. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktu 2.

2)     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

3)     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

.     4) Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się   według skali: wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie, 

naganne.

5) Uczeń oceniany jest na podstawie ilości zdobytych punktów w czterech obszarach:

a)     frekwencja

b)     kultura osobista

c)     obowiązki szkolne

d)     przestrzeganie norm obyczajowych i moralnych.

 

6) Na początku każdego semestru uczeń ma czystą kartę punktową. W trakcie nauki każdy uczeń zdobywa punkty dodatnie lub otrzymuje ujemne za swoje zachowanie.

 

7)  Działania ucznia w wymienionych powyżej obszarach są oceniane na bieżąco przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Mogą oni w każdym momencie dokonywać oceny zachowania poprzez wpis notatki do dziennika.

 

8) Punkty (dodatnie lub ujemne) wpisywane są do karty oceny wyłącznie przez wychowawcę klasy, który swoim podpisem pod notatką potwierdza wpis punktów. Ilość punktów musi być zgodna z opisem dołączonym do każdego dziennika lekcyjnego.

 

9) Łączna ilość punktów zdobytych przez ucznia w trakcie trwania semestru decyduje o semestralnej ocenie  zachowania:

 

·        wzorowe                  - 145 punktów i więcej

·         bardzo dobre          - 81 punktów – 144 punktów

·        dobre                                    -   0 punktów –    80 punktów

·        poprawne                - (-1) punktów – (-99) punktów

·        nieodpowiednie     - (-100) punktów – (-199) punktów

·        naganne                   - (-200) punktów i więcej

10)      Ocenę zachowania wspomaga szczegółowy punktowy system oceny                              z zachowania, w którym uczeń oceniany jest na podstawie ilości zdobytych punktów  –załącznik nr2.

11)      W wyjątkowym, umotywowanym przypadku, wychowawca może zmienić ocenę

wynikającą z ilości zdobytych przez ucznia punktów, ale wymagane jest wówczas

przedstawienie uzasadnienia tej zmiany na zebraniu Rady Pedagogicznej.

12) Przy wystawianiu rocznej oceny klasyfikacyjnej należy wziąć pod uwagę ocenę klasyfikacyjną śródroczną.

 

13)  Na początku roku szkolnego (do 20 września ) wychowawca przedstawia uczniom i rodzicom warunki, sposób i kryteria oceny zachowania,a ocenę okresową ustala wychowawca klasy w oparciu o opinię nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, zgodnie z obowiązującym regulaminem oceny.

14)  Ocena ustalona w tym trybie jest ostateczna, a uczeń powinien  być przekonany   o jej słuszności i pełnej życzliwości swojego wychowawcy (zastrzeżenie pkt 17).

15)  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów ), a na wniosek    ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

16)  Przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej  ocenie klasyfikacyjnej  na 7 dni przed jej terminem.

17)  Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

18)  W przepadku stwierdzenia takiej niezgodności, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

    19) W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców.

    20)  Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna ale nie może być niższa od

           oceny ustalonej wcześniej.

    21)  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)  skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.

 

                                                                         § 7

 

Sposoby i zasady sprawdzania stopnia opanowania wymagań edukacyjnych. Definicje form prac kontrolnych

 

1)     Każdy  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  diagnozy  na  wej-ściu  do  15  października  i  na  wyjściu  do  15  czerwca.  Z  obowiązku  tego  zwolnieni    nauczyciele  wychowania  fizycznego,  sztuki  ( plastyki,  muzyki )  i  techniki.

2)     Nauczyciel określa wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obo-wiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  a  także  formy kontrolo-wania wiadomości i umiejętności, które mogą być stosowane w danym roku szkolnym, do końca drugiego pełnego tygodnia września, przekazując o nich wyczerpującą informację uczniom, a na pierwszym wrześniowym spotkaniu - rodzicom.

3)     Pisemne formy kontroli:

           a)            praca klasowa – może obejmować materiał w zakresie wiadomości
i umiejętności z jednego lub kilku działów programowych. Czas pracy nie może przekraczać 90 minut. Praca klasowa zapowiadana jest
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana wcześniej
w dzienniku (zapis ołówkiem).

                 b)      sprawdzian – obejmuje materiał w zakresie nie przekraczającym objętości działu, rozdziału, logicznie zamkniętej części programu, znajomości lektur itp. Czas trwania nie może przekraczać 45 minut. Sprawdzian jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany wcześniej w dzienniku (zapis ołówkiem).

d) kartkówka – materiał nie wykracza poza trzy ostatnie tematy .Nie musi być zapowiedziana. Czas pracy do 20 minut.

4)  Pisemne formy kontroli ( poza kartkówką ) poprzedzone muszą być lekcją  powtórzeniową, utrwalającą opanowane umiejętności i  poznane treści.

5)  Jedna klasa nie może pisać więcej niż trzy prace kontrolne (pracę klasową, sprawdzian)  w  tygodniu.

6) Prace klasowe nauczyciel sprawdza i oddaje uczniom w terminie do 14 dni. Pozostałe w ciągu 7 dni.

7)     Ustne  formy  kontroli:

a)     powtórzenie  -  zapowiedziane  7  dni  wcześniej.  Może  to  być  przygoto-wanie  do  pisemnej  pracy  kontrolnej.

b)     odpowiedź  ustna  -  obejmuje  trzy  ostatnie  tematy. Nie musi być zapowiadana.

8)  Każdy uczeń powinien być systematycznie oceniany, a podstawą do wystawienia oceny  klasyfikacyjnej jest co najmniej 5 ocen cząstkowych.

8)     Uczeń może być w ciągu semestru dwukrotnie nieprzygotowany do lekcji. Musi o tym fakcie powiadomić nauczyciela przed zajęciami. Na początku roku szkolnego  nauczyciel ustala zasady zgłaszania i traktowania nieprzygotowania do lekcji oraz odnotowuje  je w dzienniku.

9)     Dniami wolnymi od pytania i pisania prac kontrolnych są dni po feriach świątecznych i zimowych.

10)Na okres świąt i ferii nauczyciele nie mogą zadawać pracochłonnych zadań domowych.

 

§ 8

Poprawianie ocen

 

a)      Uczeń może poprawić każdą ocenę po wcześniejszym uzgodnieniu
z nauczycielem zakresu materiału, sposobu i dnia poprawy.

·  oceny ze sprawdzianów, prac klasowych– w terminie 2 tygodni

·  oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych – w terminie 1 tygodnia.

b)      Przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  brany jest pod uwagę  stopień poprawiony, ale nie  anuluje on stopnia poprawianego .

c)      W przypadku gdy ocena poprawiona jest gorsza od poprawianej bierze się pod uwagę stopień, który jest korzystny dla ucznia.

 

§ 9

Klasyfikacja śródroczna i roczna

1)    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy-zimowy i letni . Koniec okresu zimowego przypada na pierwszy piątek po 20 stycznia, koniec okresu letniego, jednocześnie roku szkolnego zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

2)    Klasyfikacja śródroczna i roczna odbywa się w ostatnim tygodniu okresu zimowego i letniego na klasyfikacyjnych  zebraniach  Rady Pedagogicznej.

4)    Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna może pracować w dwóch zespołach:

- osobno klasy I - III (kształcenie zintegrowane)

- osobno klasy IV - VI.

Jednak zatwierdzanie wyników odbywa się w pełnym składzie.

 4)  Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

5) Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

6)    O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych nauczyciele powinni poinformować ucznia na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną .

7) O przewidywanej ocenie niedostatecznej decydującej o promocji do następnej klasy (ukończeniu szkoły) wychowawca klasy przekazuje rodzicom informację pisemną, która musi być potwierdzona nie później niż na miesiąc przed końcem roku szkolnego.

8)    Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

9)    Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny  niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu.

10) Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych. Egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców ucznia (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły na 1 dzień przed radą klasyfikacyjną.

11) Tylko pozytywny wynik egzaminu poprawkowego stanowi podstawę do zmiany oceny niedostatecznej wystawionej przez nauczyciela.

12)  Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

13) Egzamin poprawkowy z: informatyki, sztuki (plastyki, muzyki), techniki oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

14) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

15) Dyrektor szkoły powołuje do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego komisję
w składzie:

a)     dyrektor szkoły albo wskazany przez niego wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

16) Po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:

a)     skład komisji,

b)     termin egzaminu,

c)     pytania egzaminacyjne,

d)     wyniki egzaminu,

e)     ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

17) Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 14b) może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wtedy dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

18) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.

19)  Protokół z egzaminu poprawkowego zostaje włączony do arkusza ocen ucznia.

20)      Biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

21)   Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym przez dyrektora innym terminie, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami losowymi  nie  później  niż  do  końca  września.

22)   Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony na podstawie opinii lekarza, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej .

 

§ 10

 

Egzamin klasyfikacyjny i sprawdzający

1)     Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć  edukacyjnych,  jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej            oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie  nauczania.

2)     Uczeń  niesklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin  klasyfikacyjny.

3)     Na  wniosek  ucznia  niesklasyfikowanego  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  lub  wniosek  jego  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny.

4)     Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  indywidualny  tok  nauki  oraz  uczeń  spełniający  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą.  Uczniowi  temu  nie  ustala  się  oceny  z  zachowania.

5)     Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadzany  dla  ucznia  spełniającego  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą,  nie obejmuje  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych:  technika,  plastyka,  muzyka  i  wychowanie  fizyczne  oraz  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych.  Uczniowi  temu  nie  ustala  się  oceny  zachowania.

6)     Egzamin  klasyfikacyjny  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  wymienionych   w  pkt  5  oraz  z  informatyki  i  technologii  informacyjnej  ma  przede  wszystkim  formę  zadań  praktycznych.  Z  pozostałych  zajęć  edukacyjnych  egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej.

7)     Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  ustala  dyrektor  szkoły  po  uzgodnieniu               z  uczniem  i  jego  rodzicami  ( prawnymi  opiekunami ) i musi się on odbyć nie później niż 7 dni od zakończenia roku szkolnego. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach egzamin może odbyć się w późniejszym terminie.

8)     Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  pkt  2  i  3  oraz  realizującego  indywidualny  tok  nauki  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć  edukacyjnych.

9)     Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia  spełniającego  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą,  przeprowadza  :

a)     dyrektor  szkoły  lub  wskazany  przez  niego  wicedyrektor  -  jako  przewodniczący  komisji;

b)     nauczyciele  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  dla  odpowiedniej  klasy.

10)  Przewodniczący  komisji  uzgadnia  z  uczniem,  o  którym  mowa  w  pkt  9,  oraz  z  jego  rodzicami  ( prawnymi  opiekunami ),  liczbę  zajęć  edukacyjnych,   z  których  uczeń  może  zdawać  egzaminy  w  ciągu  jednego  dnia.

11) W  charakterze  obserwatorów,  w  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  odpowiednio  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W  skład  komisji  wchodzą czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego,  mogą  być  obecni  rodzice  ( prawni  opiekunowie )  ucznia.

12) Z  przeprowadzonego  egzaminu  sporządza  się  protokół,  w  którym  należy  uwzględnić:

a)     skład  komisji;

b)     termin  egzaminu  klasyfikacyjnego;

c)     zadania  ( ćwiczenia )  egzaminacyjne;

d)     wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny.

Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację                      o  ustnych  odpowiedziach  ucznia. 

13) W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  w  doku-mentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „niesklasyfikowany”.

 

14) Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  pozytywna  roczna  ocena klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  jest  ostateczna,  jeśli  została  ustalona  zgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej   oceny.    

15)  W  przypadku  uzyskania  oceny  niedostatecznej  może  być  ona  zmieniona             w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  przy  uwzględnieniu,  że  została  ona  ustalona  zgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  z  zastrzeżeniem  §9 pkt 9.  Zgodność  uzyskanej oceny z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny  rozstrzyga  dyrektor  szkoły.

 

16)      Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  ostateczna,  jeśli  została  ustalona  zgodnie  z  przepisami  prawa  doty-czącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.

17)      Uczeń  lub  jego  rodzice  ( prawni  opiekunowie ) mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  dyrektora szkoły,  jeśli  uznają, że  roczna    ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych.

18)      W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  w  wystawionej  ocenie,  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  która:

a)     w  przypadku  rocznej   oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  -  przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  danych  zajęć  edukacyjnych;

b)     w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  -  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos  przewodniczą- cego  komisji.

19)      Z  uczniem  i  jego  rodzicami ( prawnymi  opiekunami )  ustala  się  termin  sprawdzianu.

20)      W  skład  komisji  wchodzą:

1)     w  przypadku  rocznej    oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych:

a)     dyrektor  szkoły  albo  wicedyrektor  -  jako  przewodniczący  komisji,

b)     nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,

c)     dwóch  nauczycieli  z  danej  lub  innej   szkoły  tego  samego  typu,  prowadzący  takie  same  zajęcia  edukacyjne;

2)     w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania:

a)     dyrektor  szkoły  albo  wicedyrektor  -  jako  przewodniczący  komisji,

b)     wychowawca  klasy,

c)     wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w  danej  klasie,

d)     pedagog,

e)     psycholog,

f)      przedstawiciel  samorządu  uczniowskiego,

g)     przedstawiciel  rady  rodziców.

21)      W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  na  prośbę  własną  lub  innych,    z  udziału  w  pracach  komisji  może  być  zwolniony  nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne.  Dyrektor  szkoły  powołuje  wtedy  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne.

22)      Ocena  ustalona  przez  komisję  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ta  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej    oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych.  Może  być  ona  zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  zastrzeżeniem  § 9 pkt 9.

23)      Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół:

1)     w  przypadku  rocznej    oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych:

a)     skład  komisji,

b)     termin  sprawdzianu,

c)     zadania  ( pytania )  sprawdzające,

d)     wynik  sprawdzianu  oraz  ustaloną  ocenę;

           Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację o us- tnych  odpowiedział  ucznia.

2)     w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania:

a)     skład  komisji,

b)     termin  posiedzenia  komisji,

c)     wynik  głosowania,

d)     ustaloną  ocenę  zachowania  wraz  z  uzasadnieniem.

         Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.

24)      Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły.

25)      Przepisy  pkt 17 – 24  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej   oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym  że  termin  zgłoszenia  zastrzeżeń  wynosi  5  dni  od  dnia  przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego.  W  tym  przypadku  ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna.

 

§ 11

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

1)     W klasie szóstej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami.

2)     Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy  i  przeprowadzany  jest   w  kwietniu  w  terminie  ustalonym  przez  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej.

3)     Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach
i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej  i  niepublicznej poradni psychologiczno-pedago-gicznej,  w  tym  publicznej  i  niepublicznej  poradni  specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego,  w którym odbywa się sprawdzian.  Opinia  taka  powinna  być  wydana  nie  wcześniej  niż  po  ukończeniu  I  etapu  edukacyjnego.

4)     Opinię  przedkładają  rodzice  ( prawni  opiekunowie )  ucznia  do  dyrektora  szkoły  do  dnia  15 X  roku  szkolnego,  w  którym  jest  przeprowadzany  sprawdzian.

5)     Uczniowie  chorzy  lub  niesprawni  czasowo,  na  podstawie  zaświadczenia                o  stanie  zdrowia,  wydanego  przez  lekarza,  mogą  przystąpić  do  sprawdzianu  w  warunkach  i  formie  odpowiednich  ze  względu  na  ich  stan  zdrowia.  Za  dostosowanie  warunków  i  formy  przeprowadzania  sprawdzianu  do  potrzeb  uczniów,  odpowiada  przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego.

6)     Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  z  zakresu  jednego  z  grupy  przedmiotów  objętych  sprawdzianem,    zwolnieni  ze  sprawdzianu  ,  na  podstawie  zaświadczenia  stwierdzającego  uzyskanie  tytułu  laureata  lub  finalisty.  Zaświadczenie  przedkłada  się  przewodniczącemu  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego.  Zwolnienie  ze  sprawdzianu  jest  jednoznaczne  z  uzyskaniem  ze  sprawdzianu  najwyższego  wyniku.

7)     Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku  w  miejscu  wskazanym  przez  dyrektora  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej.

8)     Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

9)     Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminu do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

10)      W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

11)      Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  sprawdzona  i  oceniona  praca  ucznia  jest  udostępniana  uczniowi  lub  jego  rodzicom               ( prawnym  opiekunom )  do  wglądu  w  miejscu  i  czasie  wskazanym  przez  dyrektora  komisji  okręgowej.

12)      Wyniki  sprawdzianu  oraz  zaświadczenia  o  szczegółowych jego wynikach  dla  każdego  ucznia  komisja  okręgowa  przekazuje  do  szkoły  nie  później  niż  na  7  dni  przed  zakończeniem  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych.  Zaświadczenie  dyrektor  szkoły  przekazuje  uczniowi  lub  jego  rodzicom                   ( prawnym  opiekunom ).

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (29 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=