Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Środzie Śląskiej
  Statut
 

Stan prawny na dzień 01.09.2008


Statut Szkoły Podstawowej nr 3

im. Władysława Broniewskiego 

w Środzie Śląskiej

 

Statut ustalono na podstawie:

·       ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U.  z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

·       ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U.      z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);

akty wykonawcze do w/w ustaw:

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej
(Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zmianami);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r.                   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów                  w szkołach publicznych;

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r.                    w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych              oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 26, poz. 232);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz.1003);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r.            w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                       i młodzieży niepełnosprawnej w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 19, poz.167);

·       rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  26  lutego  2002 r. sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2002 r. Nr 51,
poz. 458 ze zm.)

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69);

·       Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

·       Konwencja o Prawach Dziecka.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                              § 1

1.      Szkoła podstawowa nr 3 nosi  im. Władysława Broniewskiego

2.     Siedzibą Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego są budynki                       przy ul. Górnej 1/6

 

§ 2

 

1.    Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 3 w  Środzie Śląskiej jest Urząd Miasta             i Gminy Środy Śląskiej.

2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem jest Dolnośląski Kurator

      Oświaty we Wrocławiu.

3.      Szkoła jest jednostką budżetową gminy Środa Śląska.

4.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zespołu określają odrębne przepisy.

5.      Szkoła  może, w ramach udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa, 

      prowadzić  własną działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków finansowych.

 

ROZDZIAŁ II

SZKOŁA – NAZWA I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 3

 

1.      Szkoła  Podstawowa  Nr 3 im. Władysława Broniewskiego  zwana  dalej  Szkołą,  jest placówką  publiczną, która  działa w oparciu o niniejszy statut  i  realizuje  nauczanie           i  wychowanie  z  poszanowaniem  uniwersalnych  i  ogólnoludzkich  norm  etycznych  oraz  najlepszych  tradycji  państwa  polskiego.

2.      Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów  

      nauczania.

3.      W ostatnim roku nauki przeprowadzany jest sprawdzian kompetencji dla  uczniów  klas   

      szóstych. .

4.      Szkoła gwarantuje bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

5.      Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

biblioteki szkolnej,

świetlicy,

gabinetu pielęgniarki szkolnej,

stołówki.

 

6.      Szkoła kultywuje tradycje :

rok szkolny rozpoczyna się i kończy uroczystym apelem,

w czerwcu odbywają się wybory do Samorządu Szkolnego,

uroczyście obchodzi się Dzień Niepodległości i rocznicę uchwalenia Konstytucji

      3-go Maja,

d)           przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizuje się apele i kiermasze      o  tematyce świątecznej oraz Wigilię Szkolną,

e)  w sobotę po 6 grudnia organizuje się Dzień Świętego Mikołaja – imprezę środowiskową,

f)  w lutym odbywają się Dni Patrona Szkoły,

g)  w czerwcu organizuje się Dzień Sportu i Dzień Małego Aktora  z okazji Dnia
Dziecka.

 

§ 4

 

1.    Szkoła posiada sztandar.

2. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną                                oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego programu wychowawczego.

3.    Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

4.   Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

5. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska         w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie       i godni takiego zaszczytu.

6.    Skład osobowy pocztu sztandarowego:

a) chorąży – wzorowy uczeń klasy piątej lub szóstej,

b) asysta - dwie  wzorowe uczennice klasy piątej lub szóstej.

7.    Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez opiekuna Samorządu Szkolnego i wychowawców klas na Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

 

8.    Kadencja pocztu trwa jeden rok począwszy od uroczystego przekazania Sztandaru na apelu kończącym rok szkolny. Opiekunowie Samorządu Szkolnego dbają o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły               i poza jej murami.

9.    O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni .

10. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły.

11. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

12. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:

a) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem
białym do góry,

b) białe rękawiczki.

 

§ 5

 

1.    Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie:

a) uroczystości rocznicowych – organizowanych w środowisku lokalnym,

b) uroczystym apelu rozpoczynającym i kończącym rok szkolny,

c) ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego,

d) ceremonii ślubowania klas pierwszych.

 

2.    Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych:

„Obiecuję być pilnym i obowiązkowym uczniem, aby sprawiać radość rodzicom                        i nauczycielom.

 Obiecuję być miłym i dobrym uczniem, aby wszystkim ze mną było dobrze.

 Obiecuję tak zachowywać się w szkole, aby nie zasmucać rodziców i nauczycieli.

 Chcę rozpocząć naukę, aby w przyszłości wyrosnąć na mądrego i uczciwego człowieka”.

 

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

 

1.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z  dnia 7  września 1991 r.  o  systemie   

oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, koncentrując się                                  na przeprowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w oparciu               o plan pracy dydaktycznej i wychowawczej opracowany przez Radę Pedagogiczną.

2.    Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając                       ich indywidualne zainteresowania i potrzeby oraz możliwości psychofizyczne.

 

§ 7

 

1.    Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły podstawowej poprzez:

  a)    realizację zatwierdzonych przez MEN programów nauczania,

  b)    realizację programów autorskich i innych form pracy innowacyjnej,

  c)    organizowanie pomocy dydaktycznej uczniom z trudnościami w nauce,

  d)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

          uczniów w ramach specjalnych form pracy dydaktycznej (nauczanie indywidualne).

 

2.  Szkoła działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów przez organizowanie zajęć      pozalekcyjnych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz   konkursów.

3. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych tworzy się programy indywidualne                               lub  indywidualne toki nauki w oparciu o odrębne przepisy.

4.  Formy zajęć pozalekcyjnych, organizowanych przez szkołę mogą być finansowane przez      Radę Rodziców lub rodziców (prawnych opiekunów uczniów).

 

§ 8

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. Szkoła opracowuje i realizuje programy profilaktyczne przeciwdziałające przemocy                   i uzależnieniom.

3. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych              do niej, stosownie do warunków szkoły i wartości uznawanych przez ogół rodziców,

b)    upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

c)    kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

d)    wzmacnia poczucie więzi ze społecznością lokalną (klasą, szkołą, przedszkolem,

       miejscem   zamieszkania, regionem),

e)    umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości religijnej,

f)     sprzyja zachowaniom proekologicznym,

g)    wdraża do dyscypliny i punktualności,

h)    uczy szacunku do pracy i umiejętności efektywnej jej organizacji.

 

4.  Szkoła w razie potrzeby udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i ich

rodzinom poprzez:

a) diagnozy warunków bytowych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne                      lub  wychowawcze,

b)   kierowanie wniosków dotyczących uczniów potrzebujących pomocy do właściwych

         instytucji,

c)   zapewnienie opieki pedagogicznej szkoły,

d)   pomoc rodzicom w ramach działań profilaktycznych i reedukacyjnych.

 

§ 9

 

1.      W ramach realizacji zadań opiekuńczych szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości.

 

2.      Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na ścisłym respektowaniu, obowiązujących                w szkole, przepisów bezpieczeństwa oraz sprawowaniu, w formach indywidualnych, opieki nad uczniami wymagającymi szczególnej troski.

 

 

3.      Opiekę nad uczniami w szkole sprawują:

a)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - nauczyciele    

    prowadzący zajęcia,

b) podczas przerw międzylekcyjnych - nauczyciele pełniący dyżur zgodnie z opracowanym grafikiem,

c)  poza terenem szkoły, w czasie wycieczek - kierownik wycieczki i opiekunowie                     w liczbie zgodnej z odrębnymi przepisami,

d)    po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczniów klas I - III, którzy korzystają ze świetlicy 

         szkolnej - nauczyciel świetlicy,

  e)    w razie potrzeby – inni pracownicy szkoły .

 

 

§ 10

 

1.    Szkoła zapewnia uczniom profilaktykę i opiekę zdrowotną. Opiekę tę sprawuje pielęgniarka szkolna w zakresie określonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Gminy.

 

§ 11

 

1.      Szczegółowe zasady oceniania określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ustanowionym przez Radę Pedagogiczną, który stanowi integralną część statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE

                              

 

                                   § 12

 

1. Organami szkoły są:

  a)    Dyrektor Szkoły,

  b)    Rada Pedagogiczna,

  c)    Rada Rodziców,

  d)    Samorząd Uczniowski

§ 13

 

1. Dyrektor decyduje w sprawach:

  a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

  b)    przyznawania nagród,

  c)    wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  d)    występowania z wnioskami do organów nadzorujących szkołę w sprawach nagród dla nauczycieli i pracowników szkoły,

  e)  zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą zgodnie z odrębnymi                                                                                                        przepisami,

    f)   zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki.

 

2. Obowiązki Dyrektora:

  a) kierowanie bieżąca działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły                                      oraz  reprezentowanie go na zewnątrz,

  b)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

  c)    sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju

         psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  d)    podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły i występowanie           do  Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły,

  e)    odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji klas VI,

  f)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie

         odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

  g)    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

  h)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

  i) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                          w  organizacji praktyk pedagogicznych. 

  3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 14

1. Rada Pedagogiczna szkoły:

  a)    jest kolegialnym organem szkoły, powołanym do realizacji zadań wychowawczych,

         dydaktycznych i opiekuńczych,

  b)    w skład Rady wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele,

  c)    przewodniczącym Rady Pedagogicznej szkoły jest Dyrektor.

 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej szkoły należy:

  a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,

  b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji  i eksperymentów pedagogicznych,

  d)    uchwalanie i nowelizowanie statutu szkoły,

  e)    uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności,

  f)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

3. Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje:

  a)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

         i pozalekcyjnych, program wychowawczy i profilaktyczny,

  b)    projekt planu finansowego szkoły,

  c)    wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych

         wyróżnień,

 d)    propozycje Dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji

         kierowniczych w szkole.

 

4. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w każdej innej      sprawie.

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie    uchwalenia statutu szkoły lub niektórych jego postanowień.

6. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa jej regulamin działania – złącznik     nr 1.

 

 

§ 15

1. Rada Rodziców szkoły:

  a)  pracuje w oparciu o uchwalony, własny regulamin zgodny ze Statutem Szkoły - załącznik nr 2,

  b)   współdziała z innymi organami szkoły: występuje do  Rady Pedagogicznej  i  Dyrektora

        z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

  c)  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny  

       szkoły

  d)  opiniuje  statut  i  plan  finansowy  szkoły,

  e)   gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł  i  dysponuje

        nim zgodnie z potrzebami szkoły,

  f)   sporządza   roczne  sprawozdanie  finansowe  i  przedstawia  je  wszystkim rodzicom                  za  pośrednictwem   przedstawicieli   Rady   z  tzw.  trójek  klasowych    podczas   ogólnych  zebrań klasowych.

 

§ 16

 

1. Szkolny Samorząd Uczniowski:

  a)    tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

  b)    posiada własny regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym

         i powszechnym, zgodny ze Statutem Szkoły, który określa zasady wybierania i działania

         organów Samorządu - załącznik nr 3,                         

 

  c)    może przedstawiać organom Szkoły wnioski i opinie dotyczące respektowania

         podstawowych praw uczniowskich takich jak:

        - prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami

        - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

        - prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych

          proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania

          własnych zainteresowań,

  d)    ma prawo do wysuwania kandydata na opiekuna Samorządu spośród uczących

         nauczycieli.

 

 

§17

 

Współpraca organów szkoły:

1. Współtworzą   program   wychowawczy   i   program   profilaktyki.

2. Dbają   o   mienie   i   teren szkoły.

3. Organizują  imprezy   i   uroczystości   szkolne.

4. Wspólnie   analizują   problemy   szkoły.

5. Współuczestniczą   w   podejmowaniu   decyzji.

6. Wnioskują    we   wszystkich   sprawach   do   Dyrektora   szkoły.       

7. Negocjatorem   pomiędzy   organami   szkoły   jest   Dyrektor   szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 §18

1.   Dyrektor szkoły przyjmuje i bada wnioski oraz skargi dotyczące nauczycieli, uczniów              i    pracowników niepedagogicznych.

2.    Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych, eliminuje przyczynę konfliktu.

3.   W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

4. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, wykorzystując wykładnię prawną zawartą w: Karcie Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, Kodeksie Pracy, Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu współpracuje z organem prowadzącym szkołę oraz stanowiącym nadzór pedagogiczny.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 19

 

1.      Szkoła pracuje w oparciu o arkusz organizacyjny, opiniowany przez Kuratorium Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego,

3.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zimowy i letni,

4.      Semestr zimowy kończy się pierwszy piątek po 20 stycznia, letni zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

 

§ 20

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy            w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z  ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.      Organizację  zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie  arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia   i higieny pracy.

 

 

 

§ 21

 

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone         w systemie klasowo - lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna w klasach IV - VI trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 5 i 20  minut.

3.      W klasach I – III nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym, a szczegółowy rozkład  zajęć ustala nauczyciel w ramach dziennego rozkładu zajęć.

4.      Dyrektor szkoły  dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa:

  a)    zajęcia kultury fizycznej prowadzone są w grupach klasowych lub międzyklasowych zgodnie z rozporządzeniem i  w zależności od możliwości szkoły,

  b)    nauczanie języka obcego może odbywać się w grupach nie mniejszych niż 12 osób,

  c)    liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna 

         przekraczać 12 osób.

 

§ 22

 

1.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 23

 

1.      Szkoła stwarza uczniom możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej .

2.      Odpłatność za korzystanie z posiłków szkolnych ustala Szkoła w porozumieniu                        z organem prowadzącym.

3.      Uczeń pochodzący z rodziny ubogiej może być zwolniony z opłaty za obiady, jeżeli uda się zgromadzić niezbędne na ten cel środki.

4.      Uczniowie, którzy otrzymują bezpłatne obiady finansowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
muszą spełnić określone przez ten organ warunki.

5.      W szkole funkcjonuje sklepik prowadzony przez inny podmiot na podstawie umowy
zawartej z Dyrektorem.

§ 24

 

1.      W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów do spraw Szkoły, którzy podlegają
bezpośrednio Dyrektorowi.

2.      Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora.

3.      Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to zadanie wybranej osobie.

4.      W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

§ 25

 

1.      Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą szkoły jest świetlica, której działalność regulują odrębne przepisy.

2.      Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I - III, którzy muszą dłużej przebywać            w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.

3.      Ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

4.      Zadania świetlicy zawarte są w rocznym planie pracy świetlicy, zgodnym z rocznym planem pracy szkoły.

5.      Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa jej regulamin,

6.      Dopuszcza się pobieranie dobrowolnych opłat na wyposażenie świetlicy w materiały                do zajęć świetlicowych.

 

§ 26

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy o regionie, a także centralnym ośrodkiem gromadzenia informacji.

2.      Biblioteka jest miejscem pracy ucznia i nauczyciela z książką, czasopismem i innymi
materiałami bibliotecznymi oraz środkami audiowizualnymi.

3.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.

4.      Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin biblioteki.

 

§ 27

 

1.      Obsada kadrowa oraz pensum godzin nauczyciela bibliotekarza wynika z odrębnych przepisów prawa oświatowego oraz arkusza organizacyjnego szkoły.

2.      Nauczyciel - bibliotekarz, zwany dalej bibliotekarzem, współpracuje z gronem pedagogicznym w zakresie pełnego wykorzystania zbiorów bibliotecznych w procesie nauczania i wychowania.

3.      Do zadań bibliotekarza należy:

przedstawienie szczegółowej analizy czytelnictwa, zakupów i potrzeb biblioteki na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

systematyczna ocena wartości merytorycznej księgozbioru szkolnego w stosunku do realizowanych programów nauczania i rynku księgarsko - czytelniczego,

zakup w miarę potrzeb, nowości wydawniczych,

przygotowanie książek do udostępnienia poprzez wpisanie ich do inwentarza, opieczętowanie, skatalogowanie i sklasyfikowanie,

prowadzenie selekcji księgozbioru i uaktualnianie katalogów,

prowadzenie księgi inwentarzowej oraz księgi ubytków, uzgadniając ich wartość
pod koniec każdego roku kalendarzowego,

udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych                i tekstowych,

prowadzenie lekcji bibliotecznych dla poszczególnych klas,

rozliczanie uczniów i pracowników Szkoły z wypożyczonych książek pod koniec roku szkolnego,

4.      Bibliotekarz dysponuje funduszem bibliotecznym pochodzącym od uczniów, rodziców          i innych sponsorów.

5.      Bibliotekarz odpowiada za rozwój czytelnictwa w szkole.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 28

1.        W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

2.        Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

3.        Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania regulaminu pracy.

4.        Zasady awansu nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela.

 

 

§ 29

 

1.        Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki, a także bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2.        Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

a)           realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach               i   zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły, określone w programach  i    planie pracy szkoły,

b)     dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

c)     przestrzeganie przepisów bhp i uczestniczenie w cyklicznych szkoleniach z tego 

        zakresu,

   d)     wzbogacanie warsztatu pracy, wnioskowanie o jego  modernizację,

   e)     prowadzenie zajęć w przyjaznej, twórczej atmosferze,

   f)      bezstronne, sprawiedliwe i obiektywne ocenianie uczniów,

   g)     wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

 h)     udział w różnych forach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

   i)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu,

   j)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                               o     rozpoznanie   potrzeb uczniów.

3.   Nauczyciel ma prawo:

a)              decydować w sprawach doboru metod, form, programów, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

b)             współdecydować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

c)              decydować o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów,

d)             decydować o ocenie zachowania swoich uczniów.

 

§ 30

 

1.   Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół 

      przedmiotowy.

2.   Pracą zespołów kierują powołani przez Dyrektora przewodniczący.

3. W szkole mają być tworzone, zgodnie z potrzebami, inne zespoły zadaniowe                         lub  zadaniowo-problemowe.

 

§ 31

 

1.        Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                           z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.

2.        Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi oddział przez cały tok nauki w klasach I-III i IV-VI.

3.        Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału, w szczególności:

a)              tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces jego uczenia                       się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)             inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)              podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa swoich wychowanków.

4.    W celu realizacji zadań, o których mowa, wychowawca:

a)      otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

b)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

d)             ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

e)              współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawczo - dydaktyczne wobec uczniów, którzy wymagają indywidualnej opieki.

 

 5.   Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)         poznania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów,

b)             współdziałania z rodzicami w procesie wychowania ich dzieci,

c)              włączania rodziców w życie klasy i szkoły.

 

6.   Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności edukacyjnych, zdrowotnych i rozwojowych.

7.  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

8.   Działania wychowawcy zawarte są w planie wychowawczym klasy, opracowanym przez       niego zgodnie z celami i zadaniami zawartymi w szkolnym programie wychowawczym i profilaktycznym.

7.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy klasy.

 

§ 32

 

1.  Pozostali pracownicy szkoły wykonują swoje obowiązki zgodnie z regulaminem pracy

     oraz zakresem zadań, ustalonym przez dyrektora szkoły, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

UCZNIOWIE SZKOŁY,  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 33

 

1.        Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 roku życia do 13 roku życia, w szczególnych przypadkach (powtarzanie klas, przyczyny zdrowotne lub inne losowe) młodzież może uczęszczać do ukończenia 18 roku życia.

2.        W szkole jest powszechnie znana i przestrzegana Konwencja Praw Dziecka.

3.        Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4.        Na prośbę rodziców Dyrektor może podjąć decyzję o przyspieszeniu lub odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 34

 

1.        Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić warunki jego spełniania.

2.        Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych przez szkołę, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35

 

1.        Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a)              dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b)             zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c)              zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych.

 

§36

 

1.        Uczniowie szkoły mają prawo do:

a)           właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)           opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo                   i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej

c)           życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

d)          swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,              a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób,

e)           rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

f)            pomocy w przypadku trudności w nauce lub zagrożenia różnymi formami przemocy,

g)           korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

h)           korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych,

i)             poszanowania swojej godności,

j)             działalności samorządowej w szkole,

k)           poznania wymagań edukacyjnych, systemu i kryteriów oceniania,

l)             odpoczynku w przerwach między lekcjami,

m)           poprawienia oceny w ustalonym przez nauczyciela terminie,

n)           sprawiedliwości i jawności w ocenianiu zgodnie z WSO,

o)        korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej określonej odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 37

 

1.        Uczniowie Szkoły mają obowiązek:

a)              przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły dotyczących systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach  lekcyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

b)             usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c)              dbania o schludny wygląd oraz noszenia ustalonego, wspólnie z rodzicami,
jednolitego stroju,

d)             przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli                   i wszystkich pozostałych pracowników szkoły,

e)              być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

f)              przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, ustalonych przez Radę Pedagogiczną i zawartych  w Szkolnym Systemie Dyscyplinującym,

g)             dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

2.        Uczniów szkoły obowiązuje zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków i palenia
tytoniu.

 

§ 38

 

1.        W szkole obowiązuje system nagród i kar.

2.        Nagrodę może przyznać:

a)              wychowawca klasy,

b)             Rada Pedagogiczna,

c)              Dyrektor,

d)             wszystkie wymienione podmioty, po wspólnej konsultacji.

3.        Uczeń ma prawo do nagrody za:

a)              bardzo dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz Szkoły, społeczności szkolnej                        i środowiska,

b)             wzorową postawę koleżeńską i wysoki poziom kultury osobistej,

c)              wybitne osiągnięcia w nauce

d)             sukcesy w konkursach

e)              osiągnięcia i sukcesy w sporcie.

 

4.    Rodzaje nagród:

a)              pochwała wychowawcy klasy,

b)             pochwała Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

c)              dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe,

d)             list pochwalny wystosowany do rodziców lub pranych opiekunów ucznia,

e)              nagroda specjalna Rady Pedagogicznej,

f)              inne nagrody przyznane przez Radę Pedagogiczną, ufundowane przez Radę Rodziców.

 

5.    Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i obowiązujących norm etyczno-moralnych.

 

6.    Rodzaje kar:

a)              upomnienie wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców,

b)             obniżenie oceny z zachowania,

c)              pozbawienie pełnionej funkcji,

d)             czasowe wykluczenie z reprezentowania szkoły w zawodach sportowych,

e)              czasowe zawieszenie w udziale w wycieczkach i imprezach szkolnych,

f)              upomnienie lub nagana Dyrektora,

g)             przeniesienie do innej klasy (czasowe lub stałe),

h)             przeniesienie do innej szkoły,

i)               obciążenie kosztami naprawy lub odkupienia zniszczonego mienia.            

7.     Kara musi być adekwatna do popełnionego czynu. O fakcie wymierzenia uczniowi kary

     wychowawca klasy informuje rodziców(opiekunów prawnych) na najbliższym zebraniu,

     telefonicznie lub w formie pisemnej.

 

 8. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby do pół roku, jeżeli uczeń uzyska  

      poparcie Samorządu klasowego lub Szkolnego, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

9. Uczeń ma prawo odwołania się od w/w kar gdy uzna, że jest ona zbyt wysoka w stosunku

      do zawinionego czynu, bądź niesprawiedliwa. Odwołanie   rozstrzyga  w kolejności:

   a)      nauczyciel, wychowawca klasy,

   b)      pedagog szkolny,

   c)      rzecznik praw ucznia,

   d)     dyrektor,

   e)      zespól wychowawczy lub Rada Pedagogiczna.

 

10.Wniesienie przez ucznia odwołania od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie jej

      wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej. 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39

 

1.     Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty na zasadach określonych w odrębnych  

      przepisach.

3.   Traci moc Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 28 października 2004 roku.

4.   Statut został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 grudnia 2007 roku.

5.   Statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia uchwalenia.

 

 

.

 

 

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=