Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Środzie Śląskiej
  Program wychowawczy szkoły
 

 PROGRAM WYCHOWAWCZY 

 

 

I. CEL WYCHOWANIA

 Program poprawiono na początku roku szkolnego 2008 / 2009

 

Celem wychowania w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej jest:

wszechstronny rozwój osobowy i kształtowanie takiego człowieka, który szanuje siebie, otaczających go ludzi i jest otwarty na świat zewnętrzny, umie zgodnie żyć z innymi i dla innych.

 

II. .MISJA SZKOŁY

 „ Moja szkoła – moim drugim domem”

czyli: bezpieczeństwo, przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, 
radość i zabawa, twórcze działanie, pozytywne myślenie, poszukiwanie wartości 
moralnych, zaangażowanie w naukę i rozwijanie własnych wartości.

 

 

III. WIZJA SZKOŁY

 

Motto pracy wychowawczej w naszej szkole:
„Dziecko- wspólne dobro rodziców i szkoły”. 

1. Nasza szkoła jest przyjazna, przygotowująca absolwentów do samodzielnego 
funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiągnięcie sukcesów.

2. Działania szkoły oparte są na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku 
i wzajemnej pomocy; rozwijaniu sfery poznawczej, emocjonalnej, zdrowotnej i społecznej 
przy zaangażowaniu uczniów, rodziców, wszystkich pracowników szkoły oraz wsparciu 
władz lokalnych.

3. Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju osobowego.

4. Szkoła przygotowuje dziecko do przyszłego życia.

5. Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra 
pedagogiczna, stosując nowoczesne metody nauczania i wychowania.

6. Szkoła promuje zdrowy styl życia, rozwija sprawność fizyczną ucznia 
i kształtuje właściwy stosunek do przyrody.

7. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły.

8. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

9. Działania wychowawcze szkoły zmierzają do kreowania postawy dobrego 
Europejczyka oraz rozwijania tolerancji wobec innych narodów i religii.

10.Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – swoją postawą tworzą 
atmosferę sprzyjającą rozwojowi osobowości ucznia.


IV. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent naszej szkoły:

11. Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę, piękno natury, szanuje człowieka
i środowisko.

12. Uczestniczy w promocji zdrowego stylu życia, dba o rozwój fizyczny
i umysłowy.

 V. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

Nasza szkoła:

13. Rozwija postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich odmienności, kształtuje postawy akceptacji ułomności i odmienności.
14. Prowadzi profilaktykę ochraniającą uczniów przed przejawami agresji oraz przeciwdziała narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
15. Propaguje zdrowy stylu życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną
i kulturalną.
16. Wdraża do samokontroli i samooceny.
17. Kształtuje postawy proekologiczne i obywatelskie.
18. Uczy podstawowych zasad demokracji i samorządności..
VI. ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY


 Nauczyciel-wychowawca naszej szkoły:

19. Rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze.
20. Dba o zgodność oddziaływań wychowawczych z programem szkoły.
VII. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

MOTTO: „Chcesz dobrej szkoły dla swojego dziecka- twórz ją razem z nami.”

1. Rodzina i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców. Kierunek działalności wychowawczej w szkole nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców. Wspólnota wpływów wychowawczych rodziców i szkoły może powstać tylko wówczas, gdy spełnione zostaną co najmniej trzy współzależne warunki:
a. wzajemności - wiąże się ze stałym podziałem obowiązków lub rotacją ról i zadań,

b. jawności – umożliwia rodzicom sprawdzenie w każdym momencie rzetelności i realności norm, na których opiera się sens współdziałania,

c. partnerstwa – bazuje na uznaniu równych praw i korzyści rodziców i nauczycieli w procesie wychowania.

2.
Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:
a. czynne wspieranie kadry pedagogicznej w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki,
b. współdziałanie ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców [udział w Radach Pedagogicznych] i Trójek Klasowych,
c. wspieranie osiągnięć szkolnych dziecka w domu i łagodzenie jego niepowodzeń edukacyjnych,
d. zaangażowanie w procesy decyzyjne,
e. współpraca w procesach organizacyjnych na terenie szkoły [opiniowanie, remonty szkolne, zbiórka pieniędzy, przygotowywanie uroczystości szkolnych, itp.],
f. uczestnictwo w zebraniach i indywidualnych konsultacjach z wychowawcami i nauczycielami oraz spotkaniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z dyrekcją szkoły [umowy i kontrakty],g. wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i szkolnych
h. udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,
i. uczestnictwo w zajęciach [dzielenie się doświadczeniem zawodowym] i lekcjach otwartych,
j. wypełnianie ankiet dotyczących pracy szkoły,
k. udzielenie szkole pomocy materialno – usługowej.


3.Zasady współpracy z rodzicami.

a.  rzetelność, konkretność...
* rozmoy z rodzicami i opiekunami, rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka,

* udzielanie informacji o instytucjach wspomagających szkołę i rodziców w działalności profilaktycznej i leczniczej.

b. Partnerstwo we współdziałaniu; wspólne szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka poprzez:
c. Istnienie Rady Rodziców – zawieranie umów i procedura rozwiązywania konfliktów.
d. Otwartość szkoły na środowisko lokalne wyrażające się w:

*  przybliżaniu pracy szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, zapraszanie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań z rodzicami i na terenie szkoły,
*
współpracy z samorządem lokalnym.
e. Poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny, wyrażające się w:

- tajności obrad Rady Pedagogicznej,
- tajność informacji dotyczących stanu zdrowia, dysfunkcji itp.,- tajności korespondencji,
- właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami.

f. Wzajemny szacunek i tolerancja:

Współpraca z rodzicami ma na celu :- przestrzeganie zatwierdzonych praw [WSO, statuty, regulaminy].- zawieranie i wywiązywanie się z umów,- kultura słowa i bycia we wzajemnych kontaktach,- słuchanie i reagowanie na słuszne opinie i postulaty rodziców,- docenianie starań i pracy szkoły oraz rodziców,

4.

a. poszukiwanie wyjścia z obustronnej izolacji,
b. przyczynianie się do stworzenia w szkole i poza nią klimatu radości i satysfakcji z uczenia się,
c. chronienie dzieci w tych sferach życia, które mogłyby wpływać na nie negatywnie,
d. wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
e. wspieranie przez nauczycieli zaangażowania rodziców w ważnych dla szkoły wydarzeniach,
f. zaangażowanie się rodziców w rozwiązywanie problemów, jakie nauczyciel ma z dzieckiem w trakcie lekcji,
g. udzielanie porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

VIII. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 Cele i zadania wychowawcze szkoły realizujemy przez :zajęcia indywidualne.zajęcia wyrównawcze, wspierające, kompensacyjno-korekcyjne,zajęcia profilaktyczno-edukacyjne,reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i prezentacjach,współpracę z rodzicami,kontakty z instytucjami i przedstawicielami społeczności lokalnej ,ścieżki międzyprzedmiotowe na wszystkich zajęciach lekcyjnych,tematyczny program wychowawczy na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasycykliczne akcje środowiskowe,szkolny program promocji zdrowia – działania szkoły mające na celu podnoszenie świadomości uczniów co do wpływu na własne zdrowie,szkolny system dyscyplinujący – działania szkoły przeciwstawiające się agresji i niewłaściwym zachowaniom uczniów,szkolny program profilaktyki – działania szkoły w przeciwstawianiu się zagrożeniom i patologii,system zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,działalność organizacji szkolnych rozwijających samorządność,odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów- program wspierania uzdolnień, konkursy, quizy, turnieje, koła zainteresowań, stypendia, prezentacje prac, „Złota Księga Osiągnięć”,stałe, będące podstawą budowania tradycji szkoły imprezy, uroczystości, akcje i wycieczki.

5. OBYCZAJE SZKOLNE i obrzędowość, polegającą na odbywających się w każdym roku szkolnym imprezach takich, jak:

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
Zarządu Samorządu.Dużego Samorządu,Małego Samorządu, działalność Samorząd Uczniowskiego, który składa się z:udział klas w projektach edukacyjnych.działalność kół zainteresowań,system wspierania uzdolnień,udział w corocznych zawodach sportowych zawartych w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego: Jesienne Biegi Przełajowe, Czwórbój Lekkoatletyczny, Zawody Lekkoatletyczne klas I-IV, Mini Piłka Koszykowa, Mini Piłka Nożna, Mini Piłka Siatkowa, Mini Piłka Ręczna, Tenis stołowy – na poziomie zawodów szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich,udział w corocznym Przeglądzie Zespołów Artystycznych [zespoły taneczne i teatralne],udział w konkursach i olimpiadach tematycznych [przedmiotowych],uroczyste apele na zakończenie roku szkolnego połączone z rozdaniem nagród i świadectw.uroczyste pożegnanie klas szóstych, zabawa zakończeniowa,Święto Pieczonego Ziemniaka – uroczystości klasowe,Zielone Szkoły, wycieczki klasowe jedno- i kilkudniowe,projekty edukacyjne,Dzień Dziecka – impreza ogólnoszkolna „Uczymy się bawiąc” i „Dzień Małego Aktora” – impreza środowiskowa,obchody Dni Środy Śląskiej – wystawa prac, uczestnictwo w imprezach sportowych i ich organizacja, impreza środowiskowa,Dzień Matki i Ojca – uroczystości w klasach,Wielkanoc – konkursy pisanek i palm wielkanocnych, kiermasz szkolny, apel,Dzień Wiosny – topienie Marzanny, konkurs Marzann, ogólnoszkolna impreza,Dni Patrona Szkoły – konkursy wiedzy o patronie, plastyczne i recytatorskie,Dzień Kobiet – uroczystości klasowe, dyskoteki,Walentynki – poczta walentynkowa i kiermasz,Dzień Babci i Dziadka – w klasach I-III – uroczyste spotkania klasowe,zabawy karnawałowe,Wigilia Bożego Narodzenia – bożonarodzeniowe jasełka, wspólne kolędowanie, kiermasz świąteczny, wigilie w klasach, impreza środowiskowa, „Zapalenie choinki” – apel szkolnyMikołaj w szkole – rozdawanie paczek,uroczystość „Wszystkich Świętych” – odwiedzanie cmentarzy,Andrzejki – wieczór wróżb, zabawy andrzejkowe,Święto Niepodległości – uroczyste apele szkolne,Dzień Edukacji Narodowej – uroczyste obchody, Dzień Chłopca – imprezy klasowe,

* organizowaniu: redagowaniu gazetki,
 
*  w dyżurach uczniowskich – akcja „Czysta Szkoła”.organizowanie imprez klasowych,

*wybór samorządów klasowych i pełnienie powierzonych funkcji,

* pracy biblioteki i świetlicy szkolnej.konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,imprez i uroczystości szkolnych wg załączonego harmonogramu,wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,wyjazdów do kina, teatru, wyjścia do muzeum,zajęć pozalekcyjnych: ślubowanie klas I i pasowanie na ucznia naszej szkoły,F. DZIAŁANIA SZKOŁY W PRZECIWSTAWIANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGII i przemocy.

3. Na podstawie Szkolnego Systemu Dyscyplinującego opracowany został system oceny zachowania.

4. Wychowawcy klas ściśle współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką i dyrekcją w celu przeciwdziałania agresji i patologii.

5. Uczniowie z kłopotami dydaktycznymi i emocjonalnymi kierowani są do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Opracowano System Interwencji stosowanych wobec uczniów w sytuacjach nieprzestrzegania prawa wewnętrznego.

7. Szkoła organizuje apele, konkursy i happeningi poświęcone zagrożeniom zdrowia i bierze udział w akcjach profilaktycznych organizowanych przez środowisko lokalne.

8. Szkoła organizuje prelekcje dla rodziców na temat profilaktyki zagrożeń w ramach „Drzwi otwartych”
9. Szkoła prenumeruje czasopisma dla rodziców „Rodzice w szkole”.

10. Szkoła współpracuje z Liceum Profilowanym.

11. Szkoła współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego wspierającymi szkołę w tym działaniu

12. W szkole został zainstalowany monitoring, który służy poprawie bezpieczeństwa uczniów.

G. CYKLICZNE AKCJE ŚRODOWISKOWESzkoła nasza organizuje takie akcje środowiskowe, jak:

Ř zbiórka przyborów szkolnych.zbiórka darów dla Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich,Jasełka dla podopiecznych PCK,akcja „Sprzątania Świata”,obchody Dni Środy Śląskiej – udział zespołów tanecznych i teatralnych w obchodach, organizacja zawodów sportowych,akcja „Czysta Szkoła”,zbiórka darów i pieniędzy dla schroniska dla zwierząt we Wrocławiu,„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,
akcja „Góra Grosza” – zbiórka groszy,

H. SZKOŁA PODEJMUJE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PROWADZĄC:

J. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.
Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi z terenu miasta. Należą do nich:

1. władze lokalne:
2. Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna:
3. placówki kulturalne i oświatowe:
i happeningach
w imprezach i konkursach, wymiana doświadczeń dotyczących samorządności uczniowskiej i Klubów Europejskich,współpraca ze szkołami z gminy i powiatu – organizacja i uczestnictwo współpraca z Ludowymi Zespołami Sportowymi-udział w imprezach sportowych organizowanych przez LZSwspółpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – udział w imprezach organizowanych przez OSiR, organizacja zawodów sportowych na terenie OSiR-u [wykorzystanie obiektów sportowych],organizacja wyjść do kina,

4. współpraca z Biblioteką Publiczną;
4. placówki oświatowo-opiekuńcze:

w imprezach sportowych organizowanych przez OSW,

o działalność świetlicy terapeutycznej;współpraca z GOPS – dokarmianie, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin uboższych,

udział dzieci w zajęciach Młodzieżowych Klubów Sportowych,

5. Kościół:
współpraca z Oratorium – prowadzenie nauki i organizacja czasu wolnego.udział i organizacja Konkursu Piosenki Religijnej,uczestnictwo przedstawicieli Kościoła w imprezach takich, jak Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia Szkolna, apele świąteczne,
udział władz Kościoła w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, 

współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym – uczestnictwo współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu pomocy uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu, 

udział w konkursach organizowanych przez Dom Kultury, imprezachudział w lekcjach muzealnych,
współpraca z lokalnymi gazetami: „Roland” i „Ziemianin”, udział w zajęciach i konkursach prowadzonych przez policję na temat: bezpieczeństwa ruchu drogowego i różnych zagrożeń [nieznajomi, złodzieje, bezpańskie zwierzęta],

 

organizacja imprez sportowych z okazji „Dni Środy Śląskiej”;zapoznanie uczniów z pracą urzędów,udział przedstawicieli władz lokalnych w zajęciach tematycznych,zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych na uroczystości szkolne, zapraszanie przedstawicieli na spotkania z dziećmi w szkole;organizacja wycieczek edukacyjnych do w/w instytucji,umożliwianie uczniom zdawania egzaminu na kartę rowerową,zabezpieczenie przejścia dla pieszych przy szkole, realizację programu „Wyprawki szkolne” przy współpracy z GOPS.organizację wypoczynku letniego,zbiórkę odzieży,organizowanie „Mikołaja” dla dzieci z rodzin ubogich,finansowanie wycieczek i zielonych szkół,bezpłatny udział najzdolniejszych dzieci z rodzin ubogich w płatnych kołach zainteresowań,dożywianie,współpracę z GOPS,zbiórkę przyborów i podręczników szkolnych,zajęcia gimnastyki korekcyjnej.zajęcia wspierające w klasach I-III,nauczanie indywidualne,zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców z klas 4 – 6,zespoły dydaktyczno-wyrównawcze,zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

1. W szkole powołano Szkolną Komisję Profilaktyki, która tworzy Szkolny Program Profilaktyki.

2. Powstał Szkolny System Dyscyplinujący, w ramach którego prowadzone są akcje ogólnoszkolne i projekty mające na celu przeciwdziałanie agresji

1. Sprawuje opiekę wychowawczą nad oddziałem w ciągu całego etapu edukacji.

2. Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie oraz koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu oraz poszczególnych uczniów.

3. Współpracuje w sprawach wychowawczych dotyczących uczniów z wszystkimi pracownikami szkoły [dyrekcją, pedagogiem, biblioteką, świetlicą, pracownikami administracji].

4. Dąży do wszechstronnego poznawania wszystkich uczniów, otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, poznaje i ustala z rodzicami jego potrzeby opiekuńcze i wychowawcze.

5. Kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

6. Kształtuje atmosferę dobrej pracy zespołu klasowego oraz podejmuje działania na rzecz integracji klasy umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym.

7. Tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowuje do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

8. Pomaga i wspiera uczniów w samodzielnych działaniach na rzecz klasy

i szkoły [opieka nad samorządem klasowym, szkolnym, kołami zainteresowań, praca na rzecz środowiska lokalnego].

9. Otacza opieką dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych [uczniowie zdolni i mający trudności w nauce].

10. Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

11. Współpracuje z rodzicami w tworzeniu i opracowywaniu planu pracy wychowawczej w klasie.

12. Wspiera rodziców w procesie wychowania.

13. Zapewnia uczniom i rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów.

14. Organizuje spotkania z rodzicami w atmosferze dobrej komunikacji

 

1. Współpracuje w procesie wychowawczym z domem, środowiskiem rówieśniczym i społecznością lokalną.

2. Wspiera rodziców w dziedzinie wychowania.

3. Stwarza uczniom możliwości indywidualnego rozwoju.

4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i indywidualizację procesu lekcyjnego, realizację indywidualnych programów nauczania oraz współdziałanie ze środowiskiem lokalnym.

5. Umożliwia poznawanie i podtrzymanie kultury i tradycji regionalnych

1. Jest przygotowany do dalszego kształcenia, posiada ogólną wiedzę i kluczowe umiejętności.

2. Jest przygotowywany do pracy indywidualnej i zespołowej.

3. Wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu.

4. Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania.

5. Posiada umiejętności społeczne [ komunikacji, negocjacji, współpracy, aktywności, zdrowej rywalizacji] i jest asertywny.

6. Jest aktywny i twórczy – podejmuje próby prezentacji i obrony swojego zdania, szanuje tych, którzy mają odmienne poglądy.

7. Uczestniczy w kulturze środowiska, ma świadomość tradycji oraz swojej

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=