Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Środzie Śląskiej
  Program pracy wychowawczej
 

1.

 

 

 

 

Rada Pedagogi- czna zapoznaje się ze Szkolnym

Programem Profilaktyki.

Przedstawienie Radzie Szkolnego Programu

Profilaktyki i jego założeń.

 

-Szkolny Program Profilaktyki,

 

 

 

-Komisja Profilaktyki,

-Dyrektor

 

 

IX 2003r.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdza Szkolny Program Profilaktyki.

 

 

Wpisanie Szkolnego

Programu Profilaktyki

do szkolnego zestawu programów.

 

 

 

-protokół

z posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

-Dyrektor

 

 

 

 

X 2003r.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Rada

Pedagogiczna aktywnie

szkoli się

w zakresie profilaktyki.

 

 

Przeprowadzenie

szkoleniowej rady pedagogicznej.

 

-scenariusz,

-protokół Rady

 

-Komisja Profilaktyki,

-Dyrektor

 

X-XI 2003r.

 

 

 

 

Szkolenie w ramach WSDN.

 

-scenariusze,

-protokoły szkoleń

-Komisja Profilaktyki

XI-XII 2003r.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła realizuje Szkolny Program Profilaktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła realizuje Szkolny Program Profilaktyki (c.d.)

Realizacja programu profilaktyki w ramach godzin wychowawczych.

-dzienniki lekcyjne,

-sprawozdania Wychowawców

-wychowawcy

Cały rok szkolny.

 

 

 

 

Organizacja zajęć

pozalekcyjnych.

-dzienniki,

-sprawozdania

-Dyrektor,

-opiekunowie

j. w.

 

Działalność samorządów szkolnych.

-sprawozdania,

-kronika,

-zdjęcia,

-artykuły

 

-opiekunowie samo- rządów,

-Dyrektor

j. w.

 

Działalność pedagogów szkolnych.

 

-sprawozdania,

-scenariusze

-pedagodzy szkolni

-Dyrektor

j. w.

 

Działalność pielęgniarki szkolnej.

 

-sprawozdania

-pielęgniarka,

-Dyrektor

j. w.

 

Działalność Rzecznika Praw Ucznia.

j. w.

-Rzecznik Praw Ucznia

j. w.

 

Praca świetlicy szkolnej.

-sprawozdania,

-gazetki,

-zdjęcia,

-prace plastyczne

-Kierownik Świetlicy,

j. w.

 

Organizacja wycieczek szkolnych.

-karty wycieczek,

-zdjęcia

-organizatorzy

(wychowawcy)

-Dyrektor

j. w.

 

 

Organizacja zawodów sportowych.

 

 

-sprawozdania,

-dyplomy, medale, trofea

-organizatorzy

(nauczyciele w-f )

-Dyrektor

 

j. w.

 

Organizacja happeningów i konkursów.

 

-sprawozdania,

-kronika,

-zdjęcia

-organizatorzy,

-Dyrektor

j. w.

 

Realizacja ścieżek między- przedmiotowych.

-sprawozdania,

-dzienniki lekcyjne

-Liderzy Ścieżek Międzyprzedmiotowych,

-nauczyciele

j. w.

 

Spektakle teatralne.

 

-dowody zakupu biletów,

-wychowawcy,

-Dyrektor

j. w.

 

Działalność biblioteki szkolnej.

 

-sprawozdania,

-kartoteki

-pracownicy biblioteki

j. w.

 

Współpraca z biblioteką miejską.

 

-sprawozdania

-pracownicy biblioteki,

j. w.

 

Apele i uroczystości szkolne.

 

-scenariusze,

-kronika

-organizatorzy,

-Dyrektor

j. w.

 

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego.

 

-sprawozdania,

-kronika

-opiekunowie

j. w.

 

Lekcje muzealne.

 

-dzienniki

-wychowawcy

j. w.

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną szkoły

(Policją, PCK, Poradnią Psych.Pedag., Sanepidem, Strażą Miejską, Pełnomocnikiem

ds. Uzależnień, Centrum Pomocy Rodzinie, Świetlicą ,,Wsparcia dziennego”, ,,Oratorium Ks. Bosco, Sądem Rodzinnym).

-sprawozdania,

-opinie,

-Dyrektor,

-pedagodzy szkolni,

-wychowawcy

Cały rok,

w miarę potrzeb.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła wspiera rodziców

w procesie wychowawczym.

Organizacja zebrań tematy- cznych (dysfunkcje,

uzależnienia, bezpieczeństwo, umiejętności interpersonal ne, radzenie sobie

w trudnych sytuacjach, agresja i przemoc w rodzinie, badania socjometryczne).

-sprawozdania,

-scenariusze

-Dyrektor,

-pedagodzy,

-wychowawcy

j. w.

 

Udzielanie porad, kierowanie do terapeutów, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.

-opinie o uczniach,

-zapiski

w dziennikach lekcyjnych

-pedagodzy,

-wychowawcy,

-Dyrektor

W miarę potrzeb.

 

6.

Rodzice wspierają

działania profilaktyczne szkoły.

Współfinansowanie wycie- czek, kiermaszy, konkursów itp.

 

-potwierdzenia rodziców

-organizatorzy imprez szkolnych

 

 

 

 

W miarę możliwości

rodziców.

 

Zaproszenia do zakładów pracy.

-potwierdzenia rodziców

-wychowawcy

W ciągu całego roku.

 

Pomoc w opiece nad dziećmi podczas imprez szkolnych.

j. w.

-organizatorzy imprez

j. w.

 

Organizacja prelekcji

w ramach zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych.

j. w.

-sprawozdania

-organizatorzy spotkań

j. w.

 

Udostępnianie pomocy

dydaktycznych.

 

 

j. w.

-nauczyciele,

-Dyrektor

W miarę możliwości rodziców.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła monitoruje realizację progra- mu profilaktyki.

Weryfikacja planów

wychowawczych pod kątem uwzględnienia treści profilaktycznych.

 

-zweryfikowane plany pracy

wychowawczej

-Komisja Profil.,

-Wychowawcy

 

XI 2003r.

 

Kontrola realizacji programu profilaktyki.

-dzienniki lekcyjne,

-sprawozdania

-Komisja,

-Wychowawcy,

-Organizatorzy ,

-Opiekunowie,

-Dyrektor

Koniec

każdego

roku.

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (23 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=